Fikambanan'ny Pasitera Voahosotra

Bishop

Patrick ANDRIANARIVO

Bishop Patrick Andrianarivo  est le président fondateur de l’Eglise évangélique SHINE. Pasteur, enseignant, ministre de la guérison, un homme de Dieu qui marche avec le Seigneur pendant plus de 30ans.
Par la grâce de Dieu, il fut né de nouveau dès son très jeune âge. A treize ans, il reçut son appel dans une vision et a grandi sous le leadership du Pasteur Jocelyn Ranjarison, son père spirituel.
Apres avoir eu son diplôme en théologie, à l’issue de plusieurs mois de prières alternés de jeûnes, et avec la bénédiction de son père spirituel ainsi que de ses parents biologiques, il entame son ministère.

 

FIKAMBANAN’NY MPITARIKA

( NEW GENERATION – TARANAKA VAOVAO)

Ny Taona 2014 dia napetrak’Andriamanitra navesatra tao ampon’ny mpanompony Bishop Patrick ANDRIANARIVO ny Hanangana fikambanan’ny Mpitarika .

icon01-free-img

Vision / fahitana

Hampandroso sy hanitatra ny fiangonana ho sady lehibe no maro ary ho fiarovana ny fiangonana ( ny mpitarika sy ny mpino ao aminy.)

icon03-free-img

But / Tanjona

Handranitra ny mpanompon’Andriamanitra mba handroso lalina hatrany amin’ny fanompoana ary hahatratra ahavo ambony lavitra hatrany.

Hametraka ny fomba hiaraovana ny mpitarika sy ny fiangonana amin’ny fahavakisana na fisarahana lava izay manakorontana fiangonana sy ny tenan’i Kristy. Hametraka Ny tena loyaute marina.

Hametraka  ny tena fanajana marina Ray aman-dreny am-panahy sy fahefana ara-panahy. Fanajana mpitarika sy ny fanompoana /na ministera /na fiangonana.

Hampisy fifandraisana tsara feno fanetretena sy fitiavana eo amin’ny mpitarika sy ny mpiara miasa aminy ary ny mpino ao amin’ny ministera sahaniny ary amin’ny samy mpanompon’Andriamanitra.

Hampisy ihany koa fomba hifandraisana tsara feno fifanomezam-boninahitra sy mihitatra mihalehibe hatrany amin’ireo izay efa ao anaty fikambanana.

Hahatonga fifanakalozana traikefa, hevitra, fahatakarana izay hitondra fandrosoana sy fahombiazana ho an’ny asa fanompoana.

Mianatra mba hahomby foana  – Hanorona sy hivavaka ho an’ ireo mpikambana ny fomba hampahomby ao anaty fanompoana, ao anaty atmosfera feno fanetretena sady tsy misy fifampialonana ary feno fitiavan’ny mpirahalahy sy fahaizana mifankalaza.

Hampitombo hatrany ny fahaiza mitarika (leadership) sy fahaiza mitondran’ny (management) tsirairay amin’ny alalan’ny fampianarana /sy konferansa manara penitra tsara izay karakaraina (misy conference pour eglise locale, misy conference nationale, ary misy conference internationale izay hanasana mpanompon’ Andriamanitra lehibe maro avy any ivelany).

Hampitombona hatrany ny jery lavitra, hi –inspirer-na “vision fraiche”  tsara sy fanantenana lehibe ny amin’ny hoavy. Hanampina ny mpikambana sy ny tsirairay mba hitondra  fihavahana marina (difference) sy fiovana any amin’izay misy azy ho an’ny fanjakan’Andriamanitra sy ho fihitaran’ny fiangonana / fikambanana.

Hifanohanan’ny samy mpitarika sy hifampiarovan’ny samy mpitarika sy ny fiangonana mba samy handroso ary samy ho lehibe daholo araka izay niantson’ny Tompo azy, nefa tsy mifanararaotra na mifanimba fa ao anaty fifanajana sy fifankatiavan’ny mpiaralahy madio.

icon02-free-img

Mission / Iraka

Hampianatra sy hanoro ary hiaro ny mpitarika amin’ny alalan’ny fampianarana ny zava miafin’ny tenin’Atra, sy ny tena fanompoana marina ao anaty fanajana feno ny fanompon’ny hafa.